Právní služby

Obecné obchodně-právní poradenství a právní služby, zahrnující generální právní pomoc pro obchodní společnosti, zejm.:

 • podpora a právní pomoc managementu při obchodním vedení společností v každodenním provozu;
 • vypracování vnitřních firemních předpisů.

Právo společností a družstev, zahrnující zejména:

 • zakládání obchodních společností všech právních forem, např. společností s ručením omezeným a akciových společností jakožto nejvíce využívaných forem společností;
 • právní pomoc při zajištění změn v obchodních společnostech;
 • fúze a akvizice, zahrnující jak nabývání, tak prodej podniků.

Právní pomoc při obchodním a jiném financování, zahrnující zejm.:

 • právní pomoc věřitelům a dlužníkům ve všech typech zajištěných i nezajištěných transakcí.

Právo nemovitostí, zahrnující především právní pomoc v následujících oblastech:

 • prodej, koupě, nájem, podnájem, výstavba, financování vybudování a provoz bytových i kancelářských budov, obchodních a průmyslových areálů;
 • právní služby při přípravě a realizaci rezidenční i komerčních investorských projektů;
 • právní pomoc při správě nemovitostí;
 • zprostředkovatelské smlouvy.

Obchodní a občanské smluvní právo, zahrnující právní pomoc při sjednávání a uzavírání všech typových i netypových smluv, včetně těchto smluv:

 • leasingové smlouvy, smlouvy o půjčkách a úvěrech (včetně vypracování vzorových smluvních dokumentů a všeobecných smluvních podmínek);
 • smluv o všech typech zajištění, včetně zajišťovacího převodu práv;
 • smluv o dílo;
 • smluv o poskytování služeb a o spolupráci a
 • jiných druhů smluv.

Civilní soudní řízení, zahrnující:

 • právní zastupování žalobců i žalovaných před obecnými soudy v občanskoprávních, pracovněprávních i obchodně právních sporech, vč. sporů o náhrady škod apod.;
 • právní zastupování v rozhodčích řízeních.

Směnečné právo, zahrnující:

 • právní pomoc při vystavení směnek;
 • zastupování žalobců, žalovaných i avalů ve směnečném řízení.

Právní pomoc při vymáhání pohledávek, a to:

 • v předsoudním stádiu, v soudních řízeních;
 • v exekucích, likvidacích a insolvenčních řízeních.

Právo na ochranu spotřebitele, zahrnující zejména:

 • právní pomoc obchodním společnostem při zpracování vzorových smluvních dokumentů uzavíraných se spotřebiteli apod.

Právo na ochranu osobních údajů, zahrnující rovněž:

 • právní pomoc obchodním společnostem při zpracování vzorových smluvních dokumentů a ustanovení o ochraně osobních údajů;
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pracovní právo, zahrnující zejm. právní pomoc při:

 • sepisování a projednávání pracovněprávních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů;
 • řešení konfliktů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (např. v souvislosti s porušováním „pracovní kázně“ zaměstnanci);
 • změnách či skončení pracovního poměru, jmenování a odvolávání z funkcí;
 • jednání s odbory včetně projednávání kolektivních smluv;
 • přípravách reorganizací u zaměstnavatelů;
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v soudních řízeních.

Trestní právo, zahrnující:

 • obhajobu trestně stíhaných osob;
 • právní zastoupení poškozených v trestních řízeních.

Rodinné a dědické právo, zahrnující následující oblasti:

 • rozvody;
 • svěření nezletilých dětí do péče a výživné;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • přihlašování pohledávek do dědického řízení a další právní pomoc.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.SDA Legal