Ceník služeb

SDA Legal, advokátní kancelář, s r.o. účtuje svým klientům za poskytnuté právní služby odměnu.

Odměna advokátní kanceláře se řídí ust. § 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

Konkrétní odměna může být sjednána v následujících variantách:

a) Časová – odměna se stanoví za každou započatou hodinu poskytování právních služeb dle dohody s klientem v závislosti na objemu zakázky a složitosti věci.

b) Paušální – na základě dohody mezi advokátní kanceláří a klientem je buď určen časový úsek, za který bude poskytnuta paušální odměna za právní služby, nebo je určena konkrétní věc, za jejíž vyřízení bude poskytnuta paušální odměna za právní služby.

c) Úkonová – je stanovena za jeden úkon právní služby, vychází se z tzv. advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.


Advokátní kancelář sjednává smlouvu o poskytování právních služeb včetně odměny za právní služby vždy individuálně s konkrétním klientem.

K výše uvedeným odměnám jsou však advokátní kanceláří účtovány a fakturovány i tzv. hotové výdaje spojené s vyřízením věci jako jsou soudní, notářské, správní a jiné poplatky, náklady na překlady dokumentů včetně úředních překladů dokumentů a listin apod., které jsou advokátní kanceláří průběžně klientovi účtovány. Tyto náklady nejsou součástí odměny advokátní kanceláře a klient je na nutnost jejich úhrady upozorňován předem.

Advokátní kancelář je plátcem DPH, a proto se odměna advokátní kanceláře zvyšuje o zákonem stanovenou výši DPH.SDA Legal