Aktuality

07.12.2018

Dne 5. 12. 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk č. 138. Uvedený návrh zákona adaptuje český právní řád s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“). Nyní bude návrh zákona postoupen Senátu Parlamentu ČR.

15.11.2018

Dne 1.12.2018 nabude účinnosti nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který byl schválen Parlamentem České republiky. Zákon o distribuci pojištění a zajištění transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 a nahrazuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zákon klade důraz především na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění a vyšší nároky na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost pojišťovacích zprostředkovatelů.

11.10.2017

Mackrell International EMEA konference v Praze

Ve dnech 6.-8.10. 2017 se konala v hotelu Sheraton v Praze Mackrell International EMEA konference, kterou organizovala naše advokátní kancelář. Konference se zúčastnilo celkem 86 delegátů a hostů téměř ze všech evropských a několika amerických advokátních kanceláří, které jsou členy mezinárodní sítě právních firem Mackrell International. Za SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. se konference zúčastnili partneři JUDr. Martin Sládek, Mgr. Petr Adámek a JUDr. Lena Džmuráňová. Na „Young Lawyers Meeting“, který se konal v rámci konference naší advokátní kancelář zastupovali a doprovodného programu se dále zúčastnili i Mgr. Jiří Šimek, Mgr. Radim Obst a Mgr. Dominik Picek.


Ohlasy na Mackrell International EMEA meeting v Praze09.05.2017

Mezinárodní konference Mackrell International v Santiagu de Chile

Ve dnech 3. - 7. května 2017 se konala v Santiagu de Chile mezinárodní konference Mackrell International, které se zúčastnili zástupci členských advokátních kanceláří z celého světa. Součástí této konference byla i rekapitulace rozvoje a fungování této organizace za třicet let její existence. Naši advokátní kancelář SDA Legal reprezentoval na této konferenci partner Petr Adámek.

28.03.2017

Mackrell International slaví 30 let

Mackrell International (MI), který patří mezi nejstarší mezinárodní sítě advokátních kanceláří na světě, slaví v tomto roce 30 let od svého založení. V současné době MI sdružuje více než 90 kanceláří včetně SDA Legal a reprezentuje tak 4500 advokátů v 60 zemích. MI nadále expanduje do dalších zemí, zejména v Africe, ale také ve Střední Americe a Austrálii. Více také na www.mackrell.net .

20.02.2017

Mezinárodní setkání mladých právníků Mackrell International v Bruselu

Ve dnech 17.-18. února 2017 se v Bruselu konalo setkání mladých právníků z členských kanceláří Mackrell International. Programem tohoto setkání bylo zlepšování metod spolupráce mezi členskými kancelářemi. Naši advokátní kancelář zastupoval na tomto setkání Radim Obst.

17.01.2017

První novela zákona o obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se po třech letech účinnosti dočkal první změny, kterou přinesla drobná novela obsažená v zákoně č. 458/2016 Sb., jež nabyla účinnosti dne 14.1. 2017. Jedná se výlučně o navrácení obligatorní participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Podle přechodného ustanovení jsou dotčené společnosti povinny přizpůsobit své stanovy a složení dozorčí rady nové úpravě do 2 let ode dne účinnosti této novely.

05.01.2017

Stanovisko Nejvyššího soudu k rozhodování o výživném

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR vydalo stanovisko sp. zn. Cpjn 204/2012 obsahující pokyny pro postup soudů při rozhodování ve věcech výživného u nezletilých dětí. Toto stanovisko například uvádí, že není možné přiznat oprávněnému nezletilému nárok na úroky z prodlení z dlužného výživného a také vymezuje způsob určení potenciálního příjmu povinných osob, ke kterému se přihlíží při určování výše výživného.

15.12.2016

Novelizace insolvenčního zákona

Poslanecká sněmovna schválila dne 9. 12. 2016 ve třetím čtením novelu insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Tato plánovaná novela obsahuje mimo jiné opatření proti šikanózním insolvenčním návrhům, s nimiž jsou ovšem spojena i přísnější pravidla pro podání insolvenčního návrhu ze strany věřitele. Dalším velkým tématem novely je regulace poskytování poradenství dlužníkům při podávání insolvenčních návrhů na sebe samého.

01.11.2016

Změna daně z nabytí nemovitých věcí

S účinností od 1. listopadu 2016 se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a to na základě zákona č. 254/2016 Sb. ze dne 5. srpna 2016.
Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. dnem nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Mezi nejdůležitější změny například patří sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka daně a institutu ručení za její zaplacení.

24.10.2016

Mezinárodní konference Mackrell International v Paříži

Ve dnech 28. - 30. října 2016 se bude konat mezinárodní konference Mackrell International v Paříži. Na této konferenci bude náš kolega Mgr.Ing. Jiří Šimek prezentovat přítomným účastníkům další Mezinárodní konferenci Mackrell International pro regiony Evropy, Afriky a Blízkého východu, která by se měla pod záštitou SDA Legal konat v roce 2017 v Praze.

19.10.2016

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Dnes, tj. 19. října 2016 schválil Senát na své 28. schůzi návrh důležité novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V nejbližších dnech lze očekávat, že tato novela bude podepsána i prezidentem a následně vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR.

15.08.2016

Jitka Coufalová - postgraduální stadium v Hamburku

Naše advokátka Jitka Coufalová byla vybrána prestižní Bucerius Law School k ročnímu postgraduálnímu stadiu v Hamburku. Gratulujeme.

18.07.2016

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Minulý týden 14. července 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR pod č. 257/2016 Sb. nový zákon o spotřebitelském úvěru, který nabude účinnosti dne 1. prosince 2016. Tento zákon přináší v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů celou řadu změn a upřesnění oproti dosavadní právní úpravě v této oblasti.

02.01.2016

Mgr. Jitka Coufalová se stala advokátkou

Naše bývalá advokátní koncipientka Mgr. Jitka Coufalová, která úspěšně složila advokátní zkoušky, byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory a od 1.1.2016 vykonává praxi advokátky. Jitka je také kvalifikovaná zapsaná mediátorka.

12.10.2015

Mezinárodní konference Mackrell International v Lisabonu

Ve dnech 9. - 11. října 2015 se konala mezinárodní konference Mackrell International v Lisabonu. Na této konferenci byly diskutovány otázky užší spolupráce partnerských advokátních kanceláří v regionech Evropy, Afriky a Blízkého východu. SDA Legal byla na této konferenci reprezentována naším partnerem JUDr. Martinem Sládkem.

02.09.2015

Nový člen našeho týmu

Tým SDA Legal posílil Mgr. Ing. Jiří Šimek, který od 1. 9. 2015 pracuje na pozici advokátního koncipienta.

18.05.2015

Mezinárodní konference Mackrell International v Göteborgu

Ve dnech 13. - 17. května 2015 se konala ve švédském Göteborgu mezinárodní konference Mackrell International, které se zúčastnili zástupci členských advokátních kanceláří z celého světa. Naši advokátní kancelář SDA Legal reprezentovala na této konferenci partnerka JUDr. Lena Džmuráňová.

23.01.2015

JUDr. Martin Sládek jmenován likvidátorem GMAC, s.r.o.

Ke dni 1.1.2015 byl společník SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. JUDr. Martin Sládek jmenován likvidátorem společnosti GMAC, s.r.o. ze skupiny nadnárodní společnosti GMAC, poskytovatele značkového financování automobilky GM.

04.07.2014

Novela advokátního tarifu

Dne 30.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 120/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
Advokátní kancelář SDA Legal považuje tuto novelu za protiústavní, nekoncepční a zásadně nesouhlasí s postupem Ministerstva spravedlnosti. Podle našeho názoru bude tato nová úprava advokátního tarifu vést ve svých důsledcích k poškozování věřitelů při uplatňování jejich pohledávek za dlužníky.

SDA Legal