Aktuality

24.04.2020

Soudní zrušení některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a možnost k uplatnění nároku na náhradu škody

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, č.j. 14 A 41/2020 (dále jen „rozsudek“) byla ke dni 27. 4. 2020 zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a to konkrétně mimořádná opatření ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob. Zrušení těchto mimořádných opatření otevírá potencionální možnost k uplatnění nároku na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

17.04.2020

Odklad splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

S účinností od 17.4.2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který upravuje možnost uplatnění odkladu splácení úvěrů v tzv. ochranné době do 31.7.2020, nebo do 31.10.2020, a to na základě oznámení dlužníka adresovaného věřiteli. Tento zákon se použije pouze na úvěry sjednané a čerpané před 26.3.2020. Dlužník také nesmí být k 26.3.2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

15.04.2020

Změna v oblasti předkupního práva

Dne 15.4.2020 byla ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena novela občanského zákoníku pod č. 163/2020 Sb., která mimo jiné ruší předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Předkupní právo bude zachováno pouze pro spoluvlastnictví vzniklé pořízením pro případ smrti, a to s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví. Novela tak zásadně řeší palčivý problém například při prodeji garážových stání v domech se společenstvím vlastníků jednotek, ve kterých je garážové stání zpravidla vyjádřeno jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v daném domě. Od 1. července 2020, kdy novela občanského zákoníku nabývá účinnosti, tak odpadne povinnost prodávajícího nabídnout své garážové stání při prodeji nejdříve ostatním vlastníkům garážových stání jako spoluvlastníkům na jednotce garáže.

03.01.2020

Vládní návrh novely zákoníku práce

Dne 2. 1. 2020 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vládní návrh obsáhlé novely zákoníku práce. Novela přináší například nový institut tzv. sdíleného pracovního místa, jakožto nové formy flexibilního režimu práce a změnu úpravy dovolené, aby nedocházelo k rozdílům při stanovení délky dovolené mezi zaměstnanci při rozdílném rozvržení jejich pracovní doby. Novela má dále za cíl provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

09.12.2019

Mezinárodní setkání mladých právníků Mackrell International v Edinburghu

Ve dnech 6 - 7. prosince 2019 se v Edinburghu konalo setkání mladých právníků z členských kanceláří Mackrell International. Programem tohoto setkání bylo vytvoření vzájemných vazeb a zlepšení způsobů spolupráce mezi členskými kancelářemi. V rámci programu proběhla rovněž přednáška se zaměřením na právní problematiku v oblasti kryptoměn a cannabisu. Naši advokátní kancelář zastupoval na tomto setkání Dominik Picek.

09.11.2019

Novelizace zákona o obchodních korporacích prošla Poslaneckou sněmovnou

Dne 8. 11. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Rozsáhlá novela má za cíl odstranit řadu především dílčích nedostatků, které při aplikaci zákona vyšly najevo. Návrh má například přinést změny ohledně zajištění transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností, zefektivnění vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, úpravu monistického systému vnitřní správy akciových společností a odstranění některých nejednoznačností či nepřesností textu zákona. Nyní bude novela postoupena k projednání a schválení do Senátu.

06.09.2019

Oddlužení "dětských dlužníků"

Dne 5.9.2019 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 230/2019, který novelizuje ustanovení § 412a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a který nově zavádí oddlužení tzv. „dětských dlužníků“. Tato novela dává možnost dlužníkům, jejichž dluhy vůči nezajištěným věřitelům vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, uhradit tyto své dluhy v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a to ve lhůtě 3 let od schválení oddlužení. Tato nová úprava má pomoci těm dlužníkům, kteří již nabyli zletilosti, ale mají dluhy ještě z doby, kdy byli nezletilí. Musí se současně jednat o dluhy, k jejichž vzniku zpravidla takoví dlužníci nijak nepřispěli a neměli z nich při jejich vzniku ani žádnou výhodu. Tato novela nabude účinnosti dne 1.10.2019

21.06.2019

Podpora výkonu práv akcionářů – nová právní úprava

Dne 19. 6. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Nový zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. 5. 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Cílem uvedené právní úpravy je motivovat dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou obchodované na regulovaném trhu. Nový zákon upravuje například možnosti získání informací o akcionářích emitentem, zavádí institut politiky odměňování pro kotované akciové společnosti a také povinnosti určitých investorů, kteří mají nově poskytovat vysvětlení svého zapojení do činnosti emitenta.

31.05.2019

Změny podmínek oddlužení od 1.6.2019

Dne 1.6.2019 nabude účinnost novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Novela je zaměřena zejména na osoby předlužené, nacházející se v tzv. dluhové pasti, a proto zavádí nové „režimy“ oddlužení. Nově zavádí, že dlužník může dosáhnout oddlužení tím, že v době 3 let od schválení oddlužení splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek (zrychlené oddlužení). Oddlužení může být dále splněno, pokud po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo toto dlužníku zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek). Dalším nově zavedeným „režimem“ oddlužení je oddlužení pro starobní důchodce a invalidní osoby.

16.05.2019

Nález Ústavního soudu k problematice vedení exekuce na společné jmění manželů

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I ÚS 1587/17 potvrdil, že nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku vůbec nedošlo. Dle Ústavního soudu není rovněž možné vycházet z předpokladu protiprávního jednání manželů namísto jeho poctivosti a nelze tak bez dalšího předpokládat, že se na účtu jednoho z manželů nacházejí finance manžela druhého. Ústavní soud v citovaném nálezu zdůrazňuje, že cílem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc a nikoli splácení dluhů druhého manžela – musí tak být respektovány zákonné prostředky, například ve formě tzv. předmanželské smlouvy, jak se vyhnout negativním dopadům dluhů jednoho z manželů na druhého.

10.04.2019

Novela občanského zákoníku v oblasti předkupního práva

Do programu 28. schůze Poslanecké sněmovny ČR, která se má konat od 16. 4. 2019, byla zařazena k projednání dlouho očekávaná novela občanského zákoníku, která má změnit dosavadní úprava předkupního práva spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu k jednotce, která má být převedena na jinou osobu. Novela občanského zákoníku navrhuje zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Tato výjimka má zejména řešit problematiku prodeje bytu a s ním funkčně spojeného garážového stání, které je většinou součástí zvláštní nebytové jednotky v podílovém spoluvlastnictví několika spoluvlastníků.

26.03.2019

Evropský parlament schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Evropský parlament dne 26. 3. 2019 schválil návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Cílem směrnice je zajistit odměňování autorů, jejichž díla jsou na internetu sdílena. Směrnice obsahuje například pravidla ochrany tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím a povinnosti pro poskytovatele služeb informačních společností, kteří ukládají a zpřístupňují velké množství děl, ohledně kontroly obsahu, který se na jejich platformách nachází.

14.03.2019

Parlament ČR - schválení nového zákona o zpracování osobních údajů

Dne 13.3.2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny ČR schválen návrh nového zákona o zpracování osobních údajů ve znění, které bylo navrženo Senátem ČR. Nyní Poslanecká sněmovna ČR postoupí návrh zákona o zpracování osobních údajů prezidentovi, který buď návrh zákona podepíše, nebo jej vrátí zpět Poslanecké sněmovně ČR s připomínkami. Nový zákon reaguje na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

01.03.2019

Novelizace daňových předpisů v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v prvním čtení návrh novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 205. Ohledně elektronické evidence tržeb reaguje novela na nález Ústavního soudu ohledně 3. a 4. vlny EET a obsahuje možnost evidování tržeb ve zvláštním režimu (tzv. papírová evidence) pro drobné živnostníky. V zákoně o dani z přidané hodnoty je navrženo zařazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby DPH.

31.01.2019

Novela insolvenčního zákona

Dne 22.1.2019 byla Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Tato novela byla schválena ve svém původním znění a připomínky Senátu ČR nebyly Poslaneckou sněmovnou ČR přijaty. Dne 30.1.2019 byla novela zákona podepsána prezidentem. Novela zákona zavádí mimo jiné nové varianty oddlužení. Dlužníci splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů anebo by měli dlužníci uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Novela zákona by měla být účinná od 1.6.2019.

11.01.2019

Návrh souborné novely daňových předpisů

Dne 8. 1. 2019 byl Senátu Parlamentu ČR postoupen návrh zákona přinášející soubornou novelu daňových předpisů. Navržená úprava má za cíl například novelizovat zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a transponovat tak ustanovení směrnice EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, do kterého mají být transponována pravidla týkající se poukazů (voucherů) a e-commerce na základě směrnice Rady (EU) 2016/1065 a směrnice Rady (EU) 2017/2455.

03.01.2019

Evidence skutečných majitelů a poplatek za zápis

Zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byla zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku měly povinnost zapsat do evidence skutečného majitele do 1. ledna 2019, přičemž zápis skutečného majitele byl v této lhůtě osvobozen od soudního poplatku. Ostatní právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek, atp.) a svěřenské fondy pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021, kdy je tento zápis osvobozen od soudního poplatku. S nesplněním povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence ve stanovené lhůtě nejsou v současné době spojeny žádné sankce a skutečné majitele lze zapisovat i nadále. V případě, že není právnická osoba osvobozena od soudního poplatku, činí soudní poplatek za zápis 1.000,- Kč.

07.12.2018

Poslanecká sněmovna - schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Dne 5. 12. 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk č. 138. Uvedený návrh zákona adaptuje český právní řád s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“). Nyní bude návrh zákona postoupen Senátu Parlamentu ČR.

15.11.2018

Nový zákon o distribuci pojištění a zajištění

Dne 1.12.2018 nabude účinnosti nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který byl schválen Parlamentem České republiky. Zákon o distribuci pojištění a zajištění transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 a nahrazuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Zákon klade důraz především na větší míru informovanosti spotřebitele při sjednávání pojištění a vyšší nároky na profesionalitu, důvěryhodnost a odbornost pojišťovacích zprostředkovatelů.

11.10.2017

Mackrell International EMEA konference v Praze

Ve dnech 6.-8.10. 2017 se konala v hotelu Sheraton v Praze Mackrell International EMEA konference, kterou organizovala naše advokátní kancelář. Konference se zúčastnilo celkem 86 delegátů a hostů téměř ze všech evropských a několika amerických advokátních kanceláří, které jsou členy mezinárodní sítě právních firem Mackrell International. Za SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o. se konference zúčastnili partneři JUDr. Martin Sládek, Mgr. Petr Adámek a JUDr. Lena Džmuráňová. Na „Young Lawyers Meeting“, který se konal v rámci konference naší advokátní kancelář zastupovali a doprovodného programu se dále zúčastnili i Mgr. Jiří Šimek, Mgr. Radim Obst a Mgr. Dominik Picek.


Ohlasy na Mackrell International EMEA meeting v PrazeSDA Legal